Zaštita ličnih podataka i uslovi korištenja

U ovom delu DignetSoftware d.o.o. iznosi smernice vezane uz prikupljanje, obradu i korištenje ličnih podataka korisnika ove mrežne stranice, kao i uslove korištenja iste. Lični podaci definisani su kao “svaka informacija koja se odnosi na identifikovanu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identifikovati”. U kontekstu ove mrežne stranice takvi bi podaci na primer bili sledeći: ime i prezime korisnika, datum i mesto rođenja korisnika, adresa korisnika, broj mobilnog ili fiksnog telefona korisnika, e-mail adresa korisnika, lični identifikacioni broj korisnika i slično. Svi navedeni podaci biće prikupljani, obrađivani i korišteni u potpunosti u skladu sa važećim zakonskim odredbama i na zakonom propisan način, a svi korisnici ove mrežne stranice pristupanjem i korištenjem ove mrežne stranice daju svoj izričiti pristanak na prikupljanje, obradu i korištenje ličnih podataka na način i uz uslove koji se navode u nastavku. U slučaju eventualnih promena zakonskog uređenja vezanoga uz pitanja zaštite ličnih podataka DignetSoftwarea d.o.o. izvršiće potrebne promene ili usklađivanja ovog dela, a kako bi u svakom trenutku korisnici ove mrežne stranice i njihovi lični podaci bili zaštićeni u skladu sa važećim zakonskim odredbama. Za takve promene ili usklađivanje nije potrebno tražiti saglasnost ili odobrenje korisnika ove mrežne stranice jer se radi o nužnim promenama ili usklađivanju kako bi se u celosti poštovale zakonske odredbe.

Izjava o zaštiti ličnih podataka

Uzimajući u obzir da je lični podatak svaka informacija koja se odnosi na identifikovanu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identifikovati (u kontekstu ove mrežne stranice takvi bi podaci na primer bili sledeći: ime i prezime korisnika, datum i mesto rođenja korisnika, adresa korisnika, broj mobilnog ili fiksnog telefona korisnika, e-mail adresa korisnika, lični identifikacioni broj korisnika i slično), korisnici ove mrežne stranice potvrđuju kako su pristupanjem i korištenjem ove mrežne stranice u potpunosti upoznati s načinom prikupljanja ličnih podataka, te da daju svoj pristanak odnosno saglasnost za obradu njihovih ličnih podataka u tačno određene svrhe, a koje će korisnicima ove mrežne stranice biti predočene u svakom konkretnom slučaju kada od njih budu traženi određeni lični podaci (npr. radi informisanja o proizvodima, odgovora na upite korisnika, prijava za zapošljavanje i slično). Ukoliko je za bilo kakvu reakciju sa strane DignetSoftwarea d.o.o. neophodno da korisnici ove mrežne stranice daju svoj određeni lični podatak, a isti to ne učine, tada DignetSoftware d.o.o. neće biti u mogućnosti pružiti im traženu uslugu ili odgovoriti na njihov eventualni upit ili zahtev. Svaki korisnik ove mrežne stranice slobodan je prilikom donošenja odluke o tome hoće li ili neće dati svoje lične podatke kada to od korisnika bude traženo.

Način prikupljanja ličnih podataka

Lični podaci korisnika ove mrežne stranice prikupljaju se njihovim dobrovoljnim davanjem od strane korisnika, ali i automatskim prikupljanjem informacija koje se stvaraju prilikom pristupa ovoj mrežnoj stranici (IP adrese, cookies i slično). Ali lični podaci u strogom zakonskom smislu, dakle podaci na osnovu kojih je moguće identifikovati fizičku osobu, biće prikupljani isključivo na osnovu pristanka odnosno saglasnosti korisnika (putem registracije na ovu mrežnu stranicu, slanjem e-maila i slično), dok će automatski prikupljeni podaci služiti u svrhu dobivanja podataka vezanih uz učestalost posete stranici, statistička istraživanja i slično.

Jamstvo DignetSoftwarea d.o.o.

DignetSoftware d.o.o. jamči korisnicima ove mrežne stranice kako lične podatke korisnika neće ni na koji način zloupotrebiti, te da ih neće na bilo koji način neovlašteno ustupati trećim osobama. Lični podaci korisnika mogu se ustupiti trećim osobama s kojima DignetSoftware d.o.o. sarađuje u obavljanju svoje delatnosti kada se to može dovesti u vezu s ispunjenjem obaveza prema korisnicima ove mrežne stranice (dostava i slično). Takve treće osobe će se tada pridržavati svih ovde navedenih pravila vezanih uz zaštitu ličnih podataka. Također, ti se podaci mogu ustupiti trećim osobama vezano uz reviziju DignetSoftwarea d.o.o. kao i u svrhu ispunjenja zakonskih obaveza u skladu sa zahtevima ovlaštenih institucija Republike Hrvatske (sudovi, policija, državno odvjetništvo i slično), te u drugim slučajevima kada to određuju posebni propisi Republike Hrvatske.

Pravo uvida

Svaki korisnik ove mrežne stranice koji je dao svoje lične podatke, ima pravo u svakom trenutku te podatke proveriti i po potrebi ispraviti. Provera ličnih podataka vrši se na mestu gde su ti podaci dati, ili slanjem upita na e-mail adresu navedenu kasnije pod 8. (Pitanja i predlozi). Također, ukoliko je bilo koji korisnik ove mrežne stranice pristao primati oglasne materijale (npr. newsletter) putem e-maila ili na koji drugi način, to može u svako doba otkazati i to na način koji će biti naveden prilikom dostave takvog materijala.

Sigurnosne mere

Prilikom prikupljanja ličnih podataka DignetSoftware d.o.o. koristi uobičajene sigurnosne tehnologije i postupke (vatrozid, zaštita lozinkom). Prilikom korištenja i obrade ličnih podataka koriste se tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite ličnih podataka koje su potrebne da bi se lični podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Linkovi na druge mrežne stranice

Zaštita ličnih podataka koju pruža DignetSoftware d.o.o. odnosi se isključivo na ovu mrežnu stranicu, a ne i na druge mrežne stranice na koje ova mrežna stranica može upućivati. Upućivanje na druge mrežne stranice koristi se radi potpunosti informacija za naše korisnike, kao i za što je moguće bolju uslugu, ali se korisnicima sugeriše da prilikom pristupa na te druge mrežne stranice pre davanja ličnih podataka prouče pravila zaštite podataka koje se nalaze na tim mrežnim stranicama.

Uvjeti korištenja

Ova mrežna stranica pokrenuta je kao uslužni servis DignetSoftwarea d.o.o. te će podaci na njoj biti ažurirani u skladu sa svim novim spoznajama ili otkrićima, ali usprkos svim nastojanjima za njenim poboljšanjem, podaci sadržani na ovoj mrežnoj stranici mogu zbog proteka vremena i novih otkrića zastareti. Zato sadržaj ove mrežne stranice ne treba biti shvaćen ili protumačen kao davanje saveta ili sugestija te se ne treba i ne sme koristiti kao temelj za donošenje bilo kakvih odluka ili akcija. DignetSoftware d.o.o. ne prihvata nikakvu odgovornost za tačnost ili potpunost, upotrebu i ažuriranje podataka sadržanih na ovoj mrežnoj stranici, te nije i neće biti odgovoran za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu korisnicima, uključujući, ali ne ograničavajući se na štete za telesne ozlede ili izgubljene podatke vezane uz korištenje ove mrežne stranice. Materijali se daju na upotrebu „kakvi jesu“, bez ikakvih, posrednih ili neposrednih jamstava prodaje. DignetSoftware d.o.o. nije odgovoran i ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakve informacije ili mišljenje sadržano na mrežnim stranicama bilo koje treće osobe, ukoliko ova mrežna stranica upućuje na mrežne stranice neke treće osobe. Davanjem svojih podataka ujedno dajete svoju izričitu saglasnost da vas DignetSoftware d.o.o. kontaktira u svrhu promocije svojih usluga i noviteta u ponudi, poziva na poslovna događanja te ujedno potvrđujete da ste upoznati sa sadržajem ovoga dokumenta. U slučaju da to ne želite, dužni ste nas o tome obavestiti preporučenom ili elektronskom poštom. Korisnik stranica www.dignet.hr odgovoran je za istinitost i tačnost podataka koje daje za provedbu upita ili za ispunjavanje prijave za radno mesto. U slučaju bilo kakve zlopotrebe od strane korisnika, DignetSoftware d.o.o. ne snosi odgovornost, a korisniku će biti onemogućen pristup našoj stranici i daljoj provedbi upita.

Autorska prava i intelektualno vlasništvo

DignetSoftware d.o.o. dopušta kopirati materijale koji su objavljeni na ovoj mrežnoj stranici za nekomercijalnu upotrebu isključivo uz saglasnost DignetSoftwarea d.o.o. pod uslovom da svaki primerak tih materijala zadržava oznaku autorskih prava i drugih obavesti o vlasništvu te pravnih napomena koje se nalaze na njima, kao i na ovoj mrežnoj stranici. Sadržaj ove mrežne stranice ne treba biti shvaćen ili protumačen kao dodeljivanje licenci, patentnih prava, autorskih prava (osim napred navedenoga) ili zaštitnog znaka DignetSoftwarea d.o.o. bilo kojoj trećoj osobi. Zaštitni znakovi i oznake usluga u vlasništvu ili pod licencom bilo koje treće osobe, koji se pojavljuju na ovoj mrežnoj stranici, nisu vlasništvo DignetSoftwarea d.o.o. te se koriste samo za identifikaciju proizvoda i usluga njihovih vlasnika.

Pitanja i predlozi

Sva napred navedena pravila vezana uz zaštitu ličnih podataka i uslove korištenja postavljena su u Vašem interesu, a ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili predlog vezan uz navedenu tematiku, molimo vas da nam se obratite na e-mail adresu: info@dignet.hr ili poštom na adresu: Buzinski prilaz 36a, 10010 Zagreb, te ćemo nastojati što je moguće više usavršiti pitanje zaštite Vaših ličnih podataka i uslove korištenja. U slučaju eventualnih zakonskih ili bilo kakvih drugih promena vezanih uz ovu tematiku, DignetSoftware d.o.o. će ažurno uskladiti ovde navedena pravila s novim propisima, te će takva usklađena pravila od dana njihove objave na ovoj mrežnoj stranici biti važeća prilikom Vašeg daljeg korištenja ove mrežne stranice. Pitanja, komentari, predlozi ili slični podaci, koji budu poslani od strane korisnika ove mrežne stranice i zaprimljeni od strane DignetSoftwarea d.o.o. neće se smatrati poverljivima te će ih DignetSoftware d.o.o. moći reprodukovati, koristiti, objaviti i distribuirati drugima bez ograničenja, a ujedno će DignetSoftware d.o.o. moći koristiti sve ideje, zamisli, veštine, tehniku ili znanje sadržano u takvim podacima za bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na razvoj, proizvodnju i reklamu proizvoda koji uključuju takve podatke.

Klikom na "prihvati sve" pristajete na to da prikupimo informacije o Vama u različite svrhe, uključujući: funkcionalnost, statistiku i marketing